0
Aangesloten verenigingen
0
Zeilboten
0
Vissers
0
Georganiseerde evenementen

Een jaar of 40 geleden, toen de moderne jachtbouwtechniek in staat bleek lichte en tevens zeewaardige boten te bouwen werd de brandingwatersport steeds populairder en werden er langs de kust steeds meer verenigingen van brandingwatersporters ( en ook  strandvis verenigingen) opgericht.  Zo ontstond de behoefte aan een organisatie die de gezamenlijke belangen van die verenigingen zou kunnen behartigen.

Die behoefte ontstond omdat de toen bestaande organisaties voor vissers en zeilers totaal onbekend waren met de specifieke problematiek die het vissen en zeilen op zee, vanaf het strand met zich meebrengt. Die problematiek vloeit niet alleen voort uit het feit dat het vervoer over het strand en het varen door de branding op een veelal woelige en bovendien onafzienbare zee de noodzaak met zich meebrengt speciale eisen aan de vaartuigen en aan de veiligheid te stellen. Ook het feit dat brandingwatersporters te maken hebben met andere overheidsinstanties dan de verenigingen die gebruik maken van jachthavens, speelt hierbij een rol. In het bijzonder komt dat laatste tot uiting in de eisen die van overheidswege worden gesteld aan de accommodatie van de verenigingen.

De Nederlandse Federatie van Brandingwatersportverenigingen (N.F.B.) -opgericht 17 december 1973- wil in deze behoefte voorzien. Zij stelt zich bovendien ten doel het wedstrijdzeilen, toerzeilen, het vissen vanaf kleine boten langs de kust en het vissen vanaf het strand te bevorderen. De N.F.B. tracht deze wedstrijden zoveel mogelijk te coördineren. Bewust onthoudt de federatie zich echter van activiteiten die verband houden met topsport, omdat de enorme kosten die daarmee zijn gemoeid, moeten worden gemaakt voor slechts een zeer beperkt aantal leden. Overigens maken we het de brandingwatersporters zo gemakkelijk mogelijk. Wij vormen nu eenmaal een federatie die geheel door vrijwilligers in stand wordt gehouden. Dat leidt ertoe dat wij ons niet meer betutteling van de aangesloten verenigingen kunnen en willen veroorloven dan beslist noodzakelijk is in het algemeen belang. Het leidt er ook toe dat de kosten van onze organisatie minimaal zijn, want alhoewel de federatie zonder subsidie werkt, kan de bijdrage tot nu toe beperkt blijven tot € 3.50 voor ieder in de betrokken vereniging geregistreerd vaartuig, kite, surfplank of kano ; voor strandvisverenigingen geldt een apart tarief. Die bijdrage wordt uitsluitend aangewend ter bestrijding van de onkosten; er worden geen salarissen, gebouwen of buitenlandse reizen van betaald. Het leidt er tenslotte toe dat ieder bestuurslid van de NFB (veelal een oud voorzitter of bestuurslid van een aangesloten vereniging) uit hoofde van het feit dat hij (of zij) actief de brandingwatersport beoefent, een “ingebouwde” deskundigheid op dit terrein bezit, en voorts dat de verbindingslijnen tussen het bestuur van de federatie en de aangesloten verenigingen uiterst kort zijn. Daar staat tegenover dat er van de federatie niet meer mag worden verlangd dan er, gezien haar structuur, van kan worden verlangd. En dat ieder aangesloten vereniging de morele plicht heeft om, behalve de geringe financiële bijdrage, ook een bijdrage te leveren in de bezetting van het bestuur of van de commissies van de federatie.
De federatie is een vereniging van verenigingen waarin nu zo’n twee en dertig vis-, kustzeil en strand visverenigingen van Groningen / Friesland, het Waddengebied, de Zuid Hollandse en Zeeuwse Delta tot in Zeeland samenwerken.

In dit verband heeft het zin om een aantal activiteiten van de N.F.B. naar voren te halen.

Wij noemen daartoe:

 • Handboek “Veilig Varen”

  De uitgave van het handboek “Veilig Varen” , waarin opgenomen “De Handleiding voor de Brandingwatersporter”, met allerlei nuttige informatie. Hierin is meer dan dertig jaar ervaring met de (branding)water-sport vastgelegd.

 • N.F.B. keuringstickers

  De jaarlijkse uitgave van N.F.B. keuringstickers voor alle vaartuigen van de bij de federatie aangesloten verenigingen.

 • Wedstrijdreglement

  De uitgave van een uniform wedstrijdreglement en wedstrijdbepalingen voor zeilwedstrijden langs de kust.

 • Kalender

  Het opstellen van een zeilwedstrijdkalender in overleg met de klassenorganisaties en aangesloten verenigingen;

 • Catamaran verzekering

  Het bieden van een goede- en betaalbare catamaran verzekering, speciaal voor de leden van de bij de N.F.B. aangesloten verenigingen;

 • NK sportvissen met kleine boten

  De organisatie van een jaarlijks door een der aangesloten verenigingen verzorgd Nederlands Kampioenschap Sportvissen met kleine boten, hetwelk berekend wordt aan de hand van een uniform NFB wedstrijdreglement;

 • Nederlands Strandhengel Kampioenschap

  De organisatie van een jaarlijks door aangesloten verenigingen verzorgd Nederlands Strandhengel Kampioenschap vervist over drie wedstrijden, hetwelk berekend wordt aan de hand van een uniform NFB wedstrijdreglement.

 • Nationaal Kustzeil Evenement

  De organisatie van een jaarlijks door een der aangesloten verenigingen verzorgd Nationaal Kustzeil Evenement (K.Z.E.)

 • Ondersteuning nieuwe verenigingen

  Het adviseren en geven van ondersteuning bij het oprichten van nieuwe verenigingen

 • Adviseren verenigingen

  Het adviseren van de verenigingen inzake moeilijkheden waarin zij zich geplaatst zien door onredelijke overheidsmaatregelen e.d.

 • Uitslagen berekenen

  Het beschikbaar stellen van door de N.F.B. ontwikkelde computerprogramma voor het berekenen van de uitslagen van zeil- en sportviswedstrijden

 • Evenementen draaiboek

  Het evenementen draaiboek i.v.m. het organiseren van evenementen, verkrijgbaar bij ons secretariaat

 • Getijdengegevens

  Het beschikbaar stellen van getijdengegevens i.v.m. het organiseren van evenementen

 • Zend- en ontvangstapparatuur

  Het adviseren inzake zend- en ontvangstapparatuur, werkende op de door de P.T.T. aan de N.F.B. toegewezen frequenties (vissers-zeilers en een noodkanaal)

 • Hoger Beroeps zaken

  Het behandelen van Hoger Beroeps zaken n.a.v. uitspraken gedaan door protestcommissies m.b.t. zeilwedstrijden

 • Kennis en ervaring

  Het verzamelen, uitdiepen en uitwisselen van de bij de aangesloten verenigingen aanwezige kennis en ervaring

 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

  Het organiseren van een overleg met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM.);

 • Vergaderen en advies

  De Federatie beschikt over een aantal deskundige commissies die regelmatig vergaderen en desgevraagd advies uitbrengen aan het bestuur m.b.t. de sportvisserij, de zeilsport en de veiligheid. De Veiligheidscommissie doet tevens onderzoek naar (bijna)ongevallen en doet hiervan rapportage aan het bestuur

 • Ledenvergadering

  Het tenminste één maal per jaar organiseren- en houden van een algemene ledenvergadering met de aangesloten verenigingen;